పాల పిట్ట (బాల గేయం ):---ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు


 రంగుల పాలపిట్టా 

రావే బుజ్జి పిట్టా 

నీతో జట్టు కట్టా 

గింజలు,నీరూ పెట్టా!


చేలలో తిరుగు పిట్టా 

చేతిలో ఇముడు పిట్టా 

చేరికయితివే  ఇట్టా 

రాష్ట్రాల జాతి పిట్టా !


రైతుల నేస్తమా 

దశమికి విజయమా 

ప్రకృతి రూపమా 

దర్శనం భాగ్యమా !


రెక్కలు విప్పారే 

కూతలు అయ్యారే 

సంబర మంబరమే 

శుభముల నియ్యాలే!!