కలిస్తే:- :- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.


 అక్షరాలు కలిస్తేనె

వస్తుంది భావం

పూవులన్ని కలిస్తేనే

అవుతుంది హారం

పరకలన్ని కలిస్తేనే

అమరుతుంది దారం

మనుషులంత కలిస్తేనే

అవుతుంది దేశం

కులమతాలు కలిస్తేనే

దేశానికి లాభం

పిల్లలంత కలిస్తేనే

జగతికే అందం !!