సైకిల్ (-బాల గేయం )--- ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు


 ఇదుగో నా చిన్నిసైకిలు 

తొక్కుతూ వేస్తా బ్రేకులు 

వెనుక సీటులో చెల్లాయి 

నవ్వుతు కూర్చొని ఉందోయి!


పుట్టినరోజు బహుమతిగా 

నాన్నారిచ్చిన సైకిలిదోయ్!

మార్కెట్కెళ్లి వస్తాగా 

జాగ్రత్తగానే తొక్కాలోయ్ !

 

ఎండా వానలో వదిలేయకూ 

తాళం ఎక్కడో పడేయకూ 

చక్కని నేస్తమా నా సైకిల్ 

పాఠశాలకూ వెళ్ళుటకూ !


ఎప్పటికప్పుడు తుడవాలి 

తుప్పునుపట్టక ఆయిల్తో 

మళ్ళీ కలుస్తా ఉండండి 

దోస్తులకి పార్టీ ఇవ్వాలి!