జక్కాపూర్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థిని కయ్యాల నిఖిత కు బహుకరించిన బాల సాహిత్య పుస్తకముల జాబితా.

జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల్ జక్ాాపూర్ ,సిద్దిపేట జిల్లా 8వ ,తరగతి విద్యారిిని కుమలరికయ్లాల్ నిఖిత కు బహూకరిించిన్ పుస్తకముల్ జాబితయ  

(జాతీయ్ స్ాి యి బాల్ల్ కథల్ పో టీల్ో పరతయాక బహుమతి స్ాధదించిన్ స్ిందరాానిన పురస్ారిించుకుని )

కర.స్ిం. 

పుస్త కింపేరు 

రచయిత/రచయితిర/కవి/కవయితిర/స్ింపాదకుల్ు

అమృత ధయర 

ప ింద్ోట వ ింకటేశ్వరుా

విచితరసేనహిం 

ప ింద్ోట వ ింకటేశ్వరుా

బద్దిపడగ శ్తకము 

ప ింద్ోట వ ింకటేశ్వరుా

మరకాక్ మలణిక్ాాల్ు 

ప ింద్ోట వ ింకటేశ్వరుా

ఆళ్ాపాడు అింకురాల్ు 

వురిమళ్ళ స్ున్ింద

పూల్ సిింగిడి 

వురిమళ్ళ స్ున్ింద

కల్క్ోట కథయ స్ుమలల్ు 

వురిమళ్ళ స్ున్ింద

చిరు ఆశ్ల్ హరివిల్ుా 

వురిమళ్ళ స్ున్ింద

మమతల్ హరివిల్ుా 

మమత ఐల్

10 

రుక్మిణికళ్యాణిం 

మమత ఐల్

11 

స్ూక్మతస్ుధ 

గుిండారాజు

12 

క్ావా మలల్ 

గుిండారాజు

13 

నీల్కింఠ పద్యల్ు 

గుిండారాజు

14 

పసిడిపల్ుకుల్ు 

గుిండారాజు

15 

గద్యవల్ క్ ైతిక్ాల్ు 

గద్యవల్ స్ో మన్న

16 

గద్యవల్ మణిపూస్ల్ు 

గద్యవల్ స్ో మన్న

17 

ఓ,తెల్ుగు బాల్ 

గద్యవల్ స్ో మన్న

18 

బరహి వాకుా శ్తకము 

గద్యవల్ స్ో మన్న

19 

రతయనల్ స్రాల్ు 

గద్యవల్ స్ో మన్న

20 

పసిడిహృదయ్లల్ు 

గద్యవల్ స్ో మన్న

21 

చిటటిచయతుల్ు-గటటిరాతల్ు 

గద్యవల్ స్ో మన్న

22 

వ న్ నల్ బాల్ పద్యల్ు 

గద్యవల్ స్ో మన్న

23 

బాల్ రింజని బాల్ గేయ్లల్ు 

ఏన్ుగబాల్ పరభుద్యస్

24 

చిటపట చిన్ుకుల్ు 

వడయేపల్లాస్ింధా

25 

మల బడికథల్ు 

గరిప ల్లాఅశోక్

26 

ఎన్ాటటకథల్ు 

గరిప ల్లాఅశోక్

27 

ఆకు పచచని పాట 

పతితపాకమోహన్28 

జోఅచుాతయన్ింద- జోజో ముకుింద 

పతితపాకమోహన్

29 

బాల్ల్ తయత బాపూజీ 

పతితపాకమోహన్

30 

రాజు గారికథల్ు 

ఆర్.సి.కృషణస్ావమిరాజు

31 

చిింత చిగురు 

దూస్ గోవరధన్

32 

చిద్దవల్లస్ శ్తకము 

పది తిరపురారి

33 

మణిపూస్ల్ హారిం 

బో యిని న్యగరాజు

34 

ఊయ్ల్ 

గుళ్ళపల్లాతిరుమల్ క్ాింతి కృషణ

35 

న్గన స్తయాల్ు 

బిండిక్ాడిఅింజయ్ా గౌడ్

36 

న్మిత పద్యల్ు 

పుల్లా రామలింజన్ేయ్ుల్ు

37 

రామ శ్తకము 

డి.ఎన్.వి.రామశ్రి

38 

పరకృతి-కృతుల్ు 

వడాపరస్న్న కుమలరచయరి

39 

న్యని పతిరక 

ఎన్.క్ .బాబు

40 

బాల్స్ుధ 

బిండయరు చిన్న రామలరావు

41 

అక్షర సేదాిం పతిరక 

గుజుుఅశోక్ కుమలర్

42 

భావ వల్ా రి 

బి.పుిండరీకిం

43 

మధుర పద్యిల్ు 

భ ైతి దురగయ్ా

44 

జక్ాాపూర్ బడిపిల్ాల్ కథల్ు 

భ ైతి దురగయ్ా

45 

అమిమి కథ 

ఎన్నవ ళ్ళళ రాజమౌళ్ళ

46 

ద్యగుడుమూతల్ు 

డబ్బీక్ార్ స్ురేిందర్

47 

మెదక్ జిల్లా బడిపిల్ా ల్ కథల్ు 

మణిక్ ిండ వేదకుమలర్

48 

న్ ల్ స ిండయ పిల్ాల్ కథల్ు-1 

మణిక్ ిండ వేదకుమలర్

49 

న్ ల్ స ిండయ పిల్ాల్ కథల్ు-2 

మణిక్ ిండ వేదకుమలర్

50 

ఆవు-పుల్ల కధల్ు 

గరిప ల్లాఅశోక్పుస్త కముల్ు బహుకరిించిన్ బాల్ స్ాహితి వేతతల్ు,కవుల్ు,కవయితుర ల్ు ,రచయిత,రచయితుర ల్ు మరియ్ు స్ింపాదకుల్కు మరియ్ుఈ స్ూచన్ చయసిన్ బాల్ స్ాహితా పోర తయాహకుల్ు శ్రరగరిప ల్లాఅశోక్ గారిక్మ మల పాఠశాల్ తరపున్ పరతయాక కృతజఞతల్ు. 

భ ైతి దుర్గయ్య రాళ్ళబండిపదమయ్య 

హ ందీఉపాధ్యయయ్ులు పరధ్యనోపాధ్యయయ్ులు 

9959007914 9989066741