ఎప్పుడూ ..ఎల్లప్పుడూ ..!!:------డా .కె .ఎల్.వి.ప్రసాద్ , హన్మకొండ .


  నీ ధ్యానంలో 

నిన్ను ప్రేమిస్తూ 

నీ ఆరాధనలో 

ప్రతిరోజును 

ప్రేమికుల రోజుగానే 

ప్రేమిస్తున్నా ...!

ఒక్కరోజులో 

నాప్రేమతో 

నిన్ను ఉక్కిరిబిక్కిరి 

చేయడం ...

నన్ను నేను 

మోసంచేసుకోవడమే కాదు ,

నిన్ను తెరచాటుగా 

మభ్య పెట్టడమే ...!

ప్రియతమా ....

మనప్రేమ ---

నిత్యం ..నిరంతరం 

ప్రేమికులదినమే ...!

అది ..గుర్తు చేయడానికే 

ఈ రోజు ఎన్నుకున్నా సుమా !

నీమనసు పరిమళించి 

ప్రతిదినం నా ..తనువు 

పరవశిస్తూనే ఉంది సుమా !

మన ప్రేమ ....నిత్యం 

కుసుమ విలాసం తో,

గుభాళిస్తూనే ఉంది సుమా ..!!