పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు .


 చదువు సంద్యలందు

చురుకైనవాడవు,

ఆట పాటలందు

ఆసక్తి మెండు,!

క్రమశిక్షణ

జోడించి

కదలరా చింటు ,

భ విత నీకొరకు

భద్రముగా నున్నది.!!

                పుట్టిన రోజు

                శుభాకాంక్షలతో

                 పెద్ద మామయ్య.

                 పెద్డత్త.............

                   హనంకొంఢ..506004

                   25-02-2021.