నమ్మకం...!!:-___కె .ఎల్వీ


  ఏమి చూసి ఇచ్చాయి 

ఈ బాంకులు ,

వేలకువేల కోట్ల రుణాలు.!


సామాన్యుడి సొమ్ముకి ,

రక్షణ కరవైన 

వేళాకోళపు విధానాలు !


బీరు బాబు 

బయటకి వెళ్ళినప్పుడే,

కళ్ళు తెరవాలికదా ,

అధికారగణం ,

నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు 

నిద్రావస్థలో -

ప్రభుత్వం !


నేతల చేతి వాటం లేకుండా ,

బ్యాంకు బాబుల 

చేయి కలవకుండా ...

సాధ్యమా ...

ఇంత పెద్ద స్కాము ?


ఒకడి ని మించి 

మరొకడు ......

స్కాములందు ,

ఏ స్కాము పెద్దదయా ...

అన్నట్టు ....

గిన్నీస్ బుక్ రికార్డుల్లో 

నమోదుకోసం అన్నట్టు !!


ప్రజా ఉద్యమం 

నదిలా ప్రవహిస్తే తప్ప,

ఉత్తుంగ తరంగమై 

ఎగిసి పడితే తప్ప ,

స్కామిస్టుల చేతికి ,

సంకెళ్లు పడితె తప్ప ,

ఈ బ్యాంకులను 

నమ్మేట్టు లేదు !

ఈ ప్రభుత్వాలమీద 

నమ్మకం కుదిరేట్టు లేదు !!

_.