ఊదారంగు పూలు -(బాల గేయం )-- ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు


 చెట్లనిండా పూలు 

చక్కగా విరిశాయి 

చిట్టి మనసులన్ని 

చిందులే వేశాయి !


తోటలో అందాలు 

తొంగి చూస్తున్నాయి 

బాటలో విరులన్ని 

తివాచీ పరిచాయి !


ఉండవే చెల్లమ్మ 

ఉయ్యాల వేద్దాము 

ఊదా రంగుపూల 

ఊసులే విందాము!


ఒక్కొక్క ఋతువులో 

ఒద్దికగా పూలన్ని 

గుత్తులుగా వికసించి

 గుసగుసలు చెపుతాయి!


కొద్ది రోజులు అయినా 

కొమ్మల్లో నిలిచుండి 

పులుగులకు తేనెనూ 

పుష్ఠిగా ఇస్తాయి !


పూలబ్రతుకు లోను 

పుణ్యమెంతో ఉంది 

ఆహార,విహారములు 

పంచి నవ్వును పూలు!