బాలిక:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.


 బాలికను

నేనే అందాల బాలికను

బాలికను

నేనే మల్లెల మాలికను

బాలికను

నేనే ఇంటి ఏలికను

బాలికను

నేనే భూమికి పోలికను

బాలికను

నేనే సృష్టికి నాళికను

బాలికను

నేనే కోపిస్తే కాళికను !!