పిట్టలు: -:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.


 మాఇంటి పెరటిలోన

చింతచెట్టు ఒకటీ

చెట్టు కొమ్మలలోనా

చిట్టిగూడు ఒకటీ

గూడులోనా రెండు

బుర్రు పిట్టాలు

బుర్రుపిట్టల గూట్లో

చిన్నిగుడ్లూ రెండు

గుడ్లపై పిట్టాలు

కూరుచున్నాయీ

కొద్ది రోజులలోనే

ఆగుడ్ల నుండీ

రెండూ చిన్నపిల్లాలు 

బయటికి వచ్చాయీ

వచ్చినా పిల్లలూ

కిచకిచలాడాయీ

పెద్దపిట్టలు వెళ్ళీ

ఆహారము తెచ్చీ

పిల్లల నోటికీ అందించాయీ

ప్రేమతో వాటినీ

పెంచుకున్నాయీ

కొద్దీ రోజులలోనే

పిల్లలూ పెరిగినవీ

పెద్ద పిట్టాలు రెండూ

తమ పిట్టా పిల్లలకూ

ఎగరడం దూకడం

నేరిపినాయీ చక్కా

ఎగరడం నేర్చినా

ఆపిల్లా పిట్టలూ

ఎచటికో ఎగురుతూ

వెళ్ళీ పోయాయీ చక్కా

ఆగూడూ చూశానూ నేనూ

బోసీ పోయిందమ్మా నేడూ

పెద్దా పిట్టాలూ రెండూ

మళ్ళీ కలిసీ ఉన్నాయీ చూడూ !!