ఉండాలి: :- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.


 వానలు బాగా కురవాలి

నీరు గలగలా పారాలి

ప్రకృతి పచ్చగా మెరవాలి

పంటలు బాగా పండాలి

కష్టాలు అన్నీ పోవాలి

ప్రాణికోటి ఆనందంగా ఉండాలి !