విదేశాల్లో తెలుగింటి కుర్రాడు సహర్ష్


 ఈ తమ్ముడి పేరు సహర్ష్ అమ్మ చైతన్య , నాన్న నితిన్ , ఆస్ట్రేలియా లో ఉంటున్నాడు , చక్కాగా తెలుగు అందాలు ఉట్టి పడేలా దుస్తులు వేసుకుని ఆకట్టుకుంటున్నాడు చూడనండి , అభినందించండి, ఆశీర్వదించండి : మొలక