మనం గెలవాలంటే సమస్యను ఏ దృష్టికోణం నుంచి చూడాలో డాక్టర్ గంజి భాగ్యలక్ష్మి గారు చెబుతున్నారు వినండి : మొలక