ఇరువురూ సమానమే:- డా.. కందేపి రాణిప్రసాద్

 సమత బయ బయంగా ఇంట్లోకి  అడుగు పెట్టింది.ఏమిటి  ఇంతాలస్యమైంది ? ఎక్కడికి వెళ్ళవు ? డాడి ఇప్పుడే నీకోసం స్కూలు దగ్గరకు వెళ్లారు. నేనింత మాట్లాడుతున్నా ఉలకక పలకక్ నిలబడ్డావేం? అంటూ అమ్మ కోపంగా చూస్తూ ఉన్నది.
          అమ్మా స్కూలులో కుస్తీ పోటిలుంటేనూ అంటూ సగంలోనే ఆగిపాయింది సమత. ఏంటీ కుస్తీ పోటిలా. నువ్వు ఆడపిల్లవే మగపిల్లడివి కావు. ఆడ పిల్లలు వంటలు ముగ్గులు కుట్లు లాంటివి నేర్చుకోవాలి గాని ఈ కుస్తీ పోటిలేమిటి ? అంటూ ఇంకాకోపంగాను అశ్యర్య౦గాను అన్నది.  
           అప్పుడే నమస్కారమమ్మా! అంటూ సమత వాళ్ళ స్కూలు హెడ్మాస్టరు గారు లోపలికీ పెద్ద స్పోర్ట్స్ కప్ తో  అడుగుపెట్టారు. ఈరోజులలో ఆడపిల్ల ,మగపిల్లాడు ఏంటమ్మా. మన జిల్లా మొత్తానికి ఈరోజు మీ అమ్మాయి పేరు తెచ్చిందమ్మా. దేవుడి  సృష్టిలో ఆడ మగ సమానమేనమ్మ ఇద్దరిని ఒకేరకంగా సృష్టించాడు.అమ్మాయికి మీరు ఇంకాపౌష్టికాహారం పెట్టండి. ఆమెకు ఇష్టమున్నరంగములో  ప్రోత్సహించండి. అప్పుడే తన వృత్తికి సరైన న్యాయం చేయగలదు.” అన్నారు హెడ్మాస్టర్ గారు.
          “నేనూ అడదాన్నేకదండి. నాకు ప్రోత్సహించాలనే ఉంటుంది. కానీ కాలో చెయ్యో విరిగితే రేపు పెళ్లెలా చేస్తాం అనే భయంతో ఆపుతున్నాను. కానీ ఇకనుంచి భయపడనండి. అబ్బాయైన,అమ్మాయైనా సమంగానే చుస్తానండి. ఇద్దరికి ఒకే న్యాయం జరగాలి. వాళ్ళ డాడికి నేను సర్దిచేప్పనండి” అన్నది సమత వాళ్ళమ్మ దైర్యంగా ఉపిరిపిల్చుకుంటూ