ఆట వెలదులు :--ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు


 ఉదయశోభ గాంచి ను ల్లాసభరితయై 

పనుల మాని మురిసె పడతి తాను 

ఎల్లకాలమిటులనేమార్పు లేకుండ 

వంటఇంటి పనుల వారికేల?


కోడికూయకుండ కోమలిమేల్కొని 

పాచి పనుల జేసి పాటుబడును 

రుచులు రుచులుగాను రూపొంద వంటలు 

వంక బెట్టి పతియు వదరుచుండు!