రైలు బండి బాల గేయం:-ఎడ్ల లక్ష్మి-సిద్దిపేట

 రైలు బండి వచ్చింది
కూత పెట్టి ఆగింది
తాత గారి వచ్చారు
చేతికి కర్ర ఇచ్చాను
తాతగారు నడిచారు
ఇంటిక మేము చేరాము
తాత సంచి విప్పాను
లడ్డు మీటాయి తీసాను
చెల్లి నేను తిన్నాము
అరటి పండ్లు తీసాను
అమ్మా నాన్నకిచ్చాను
తాత వద్దకు పోయాను
కథలు చెప్పమన్నాను
తాత కథలు చెప్పారు
కథలు నేను వినుకుంటు
నిద్రలోకి జారుకున్నాను