విలువ ...----డా.కె .ఎల్.వి.ప్రసాద్ , హన్మకొండ .

విలువైన కలాన్ని 

కట్టిపడేద్దాం ..అనుకుంటే ,

తర్వత తీరిగ్గా 

వినియోగించుకుందాం 

అనుకుంటే --

అదిమూర్ఖత్వమే ....!


కాలంతోపాటు 

కలిసినడిచినప్పుడే ,

కాలాన్ని సజావుగా 

సద్వినియోగం -

చేసుకుంటేనే ,

అనుకున్నవి -

సాధించగలుగుతాం ,


లక్ష్యాలను -

చేరుకోగలుగుతాం !


చేజారిన కాలం 

తిరిగిరానిది ....!

కరిగిపోయిన కాలం ,

మరువరానిది ...!!