ఆంధ్ర కేసరి (గేయకథ):-బెలగాం భీమేశ్వరరావు--పార్వతీపురం


                         బీదవాడిగ పుట్టి

                        విధికి తల వంచక

                        పట్టుదలతో చదివి

                        బారిష్ట రయ్యాడు !


                        రాజమండ్రి నందు

                        లాయరుగ పనిచేసి

                        ఆ పట్టణానికి

                        అధ్యక్షుడయ్యాడు !


                        చెన్నపట్నం పోయి

                        హైకోర్టునందతడు

                        న్యాయవాదిగ చేసి

                        కడు ఖ్యాతి నొందాడు !


                        సహాయ నిరాకరణ

                        ఉద్యమము నందతడు

                        అడుగు పెట్టి ,అగ్ర

                        నేతగా మారాడు !


                        స్వరాజ్య పత్రికను

                        సొంతంగ స్థాపించి

                        ఆంగ్ల పాలన నతడు

                        తూర్పారబట్టాడు !


                        చెన్నపట్నం లోకి

                        సైమన్ కమీషన్ రాగ

                        వ్యతిరేకం తెలుప

                        గోబ్యాక్ అన్నాడు !


                        తెల్ల సైన్యం వచ్చి

                        గురిపెట్టి భయపెట్ట

                        దమ్ముంటే కాల్చరా

                        అని రొమ్ము చూపాడు !


                        ఆంధ్ర కేసరి బిరుదు

                        ప్రజలచే పొందాడు !

                        స్వరాజ్య సాధనలో

                        ఆంధ్రులను నడిపాడు !


                        స్వాతంత్ర్య మొచ్చాక

                        ఆంధ్ర రాష్ట్రం రాగ

                        తొలి ముఖ్యమంత్రి గ

                        సేవలందించాడు !


                        ఆతడెవరో కాదు

                        ప్రకాశం పంతులు

                        ఆంధ్ర మాత కనిన

                        ఆణిముత్యం అతడు !