పద్య పరిమళం లో ధూర్జటి గారి చక్కని పద్యం కొండల్ రెడ్డి గారు వినిపిస్తున్నారు : మొలక