తెలుగు వాచకం నిర్వాహకురాలు సుల్తానా టీచర్ ఈ రోజు పదవ తరగతి పాఠం కిష్కింద కాండ చెబుతున్నారు వినండి : మొలక