హై హై:----పి.విశాలాక్షి..-సికింద్రాబాద్...

 జోడెడ్ల బండి వస్తోంది
జరగండో జరగండి
హేయ్ హేయ్
కాడెడ్ల బండి వస్తోంది
జరగండో జరగండి
హేయ్ హేయ్

పెట్రోలుతో పనిలేదు
డీజిల్ అవసరం అసలే లేదు
ఎక్కి కుకుంటే
తొలుకుపోవడమే ఎక్కడికైనా
కూసింత గడ్డి వేస్తే చాలు
మాటింటాయి మంచిగ
హై హై హై
జోడెడ్ల బండి
బ్రేకులు వేయనక్కరలేదు
చక్రం తిప్పనక్కరలేదు
రేపేర్లు అసలే లేవు
నువ్వు తొంగున్నా
నీ ఇంటికి క్షేమంగా చేరుస్తుంది
హై హై హై హై
మనసున్న  ఎడ్లు
మాట వినే ఎడ్లు
జోదేడ్లు.......