మానవత్వం:-యడ్ల శ్రీనివాసరావుMSw,MTel: విజయనగరం జిల్లా 94937 07592

 గంతులేసే కెరటాలను చూడు
తీరాన్ని చేరాలని తన ఆరాటము చూడు
ఉరకలు వేసే లేత దూడ పిల్లలను చూడు
సంతోష ఆనందం ఉత్సాహం
ఉజ్జీవము ఉన్నత తత్వమునకు శిఖరం
పట్టుదల పంతాలకు పోయే డమరుకం
కోపాన్ని తెచ్చి పెట్టుకోకు ఇంటి నందు
శాంతి పెరిగిన నడక కలిగియుండు ఎల్లవేళలా
ఏ మతమైనా మానవుడే కోరెను
మానవత్వం లేని తత్వం రాక్షస రాజ్యం పోలేను
సముద్ర కెరటం -  నదీజలాలు
అందుకే పూజించబడతాయి  ఎల్లవేళలా
ఎంత గొప్ప వారైనా మానవత్వం లేని వారు ఎలా
ఎంత మనిషికైనా తగ్గించుకునే తత్వం మంచి