చిత్రం : -ఇ. రాజేశ్ 8వ, తరగతిజి. ప. సె.పా.కలకోట,ఖమ్మం జిల్లా.