తెలివిగలనక్క(బాలగేయం)-- సత్యవాణి కుంటముక్కుల-8639660566

 నక్కకేమొ ఒక్కనాడు
మిక్కిలాకలేసెను
తినుటకేమి చిక్కలేదు
తిరిగెను అడవంతట
తిరిగి తిరిగి అడవిలోన
ఊరిలోనికొచ్చెను
ఊరిలోన ఒకపొలములొ ద్రాక్షతోట కన్పట్టెను
తియతీయని ద్రాక్షపళ్ళు
తినుటకొరకు చూసెను
అందలేదు ద్రాక్షగుత్తి
ఎంతగ ప్రయత్నినా
ఎగినాను అందవని
ఎరుక గలిగె ఆనక్కకు
తెలివిగలిగినట్టి నక్క
తిరిగి అడవికెళ్ళెను
తమిత్రులనందరినీ
తీసెకెళ్ళె తోటకి
ఒంగమనెను ఒక నక్కను
దానినడుపైనొకటి
వేరొకటి దానిపైన
మరియొకటి దానిపైన
తానెక్కగ నక్కకపుడు
అందినవా గుత్తులన్ని
తెంపిపోసె పడ్లన్నీ
తినెనుగూడినక్కలతో
తీయనైన ద్రాక్షపండ్లు
అపుడెపుడో మాతాతకు
అందలేదట ద్రాక్షపండ్లు
చింతపడిన మాతాత
ఛీ ఛీ పుల్లన పడ్లనెనట
హేళనచేస్తూ కథలుగ
ఈనాటికి చెప్పుకొంద్రు
ఆలోచన లేకతాత
అందలేకపోయె పండ్లప్పుడు
ఉపాయం గలిగెనేని
ఊళ్ళనె మనమేలవచ్చు
అనుకొనుచూ ఆనక్కా
 అరిగెను అడవికి గుంపుతొ