ఔ మల్ల!:-- బాలవర్ధిరాజు మల్లారం-871 297 1999

 ఆయిల్ల తింటే
పొద్దటికుండదు.
పొద్దటికుంటే
మాపటికుండదు. 
బుక్కెడు బువ్వ కోసం
దినం దినం దేవులాటనే
శానా మంది ప్యాదోల్లకు.
గిసొంటి బతుకులే
ఎక్కువ ఈ దేశంల.
రెక్కాడితే గాని
డొక్కాడని  ఆ ప్యాద బతుకుల గురించి పట్టించుకునేటోల్లు లేరు.
ఎందుకు పనికి రాని 
సెత్త సెత్త రాతలు
రాత్తరు గని
ఒక్కలు గుడ ఆళ్ళ దిక్కు మాట్లాడిన మనిసే లేడు.
ఆళ్ళ గురించి 
రాసేటోల్లు లేరు,
చూసేటోల్లు లేరు.
ప్రేమ,
రాతలల్ల గాదుల్లా!
సేతలల్ల సూపియ్యాలే .
గట్లనే 
గొప్ప గొప్ప నీ(రీ)తులను  
కమ్మలకు కమ్మలు, 
వయిల మీద వయిలు  రాసుడు గాదుల్లా!
సేతలల్ల గుడ 
సేసి సూపియ్యాలే. 
రాసిందే సెయ్యాలే,
సేసేదే రాయాలే
గప్పుడే 
గా  రా(కూ)తలకు ఇలువ.
ఔ మల్ల!