లింగావతారాన జంగమయ్య;-మమత ఐల--హైదరాబాద్--9247593432


 అగ్నిస్తంభం వలె ఆవిర్భవించిన
అరుణాచలేశ్వరా ఆదిదేవా
ఆది అంతములేక లింగమైవెలసిన
అర్ధనారీశ్వరా గంగాధరా 
బ్రహ్మ విష్ణువు లెదుట భారిగానిలచిన
లింగావతారుడా నిఖిలేశ్వరా
హాలాహళము గ్రోలి కంఠాన నిలిపిన
హిమశైలవాస ముక్కంటి దేవా 
భస్మావతార ఈ బ్రహ్మాండమంతటిని
చల్లగా జూసేటి సర్వేశ్వరా
గంగాభిషేకంతో పొంగిపోయేదేవ
మంగళాకారుడా మహదేవుడా
ఆరుద్ర నక్షత్ర సమయాన లింగమై
అవతరించితివట బోళాహరా 
మాఘమాసం నీకు అత్యంత ప్రియమట
అభిషేక అర్చనకు రుద్రదేవా
మహాశివరాత్రి మహత్యమే ఇదియనుచు
శివపురాణము తెలిపె శుభప్రదముగా
జాగారమును జేసి జంగమయ్యను కొలువ
భక్తి శ్రద్ధలు కుదిరి ముక్తి దొరికేనట