ధనమును ప్రేమించుమన్నా!:--గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.-నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.-సెల్ నెం.9491387977.
ధనమునే ప్రేమించుమన్నా
దానమన్నది తుంచుమన్నా
వొట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్
గట్టి బ్యాంకులో దాచిపెట్టోయ్ !

అప్పుల్లోళ్ళ వెంట తిరిగి తిరిగి
వడ్డీ కోసం నీవు పాటు పడవోయ్
నడ్డి విరిగి జబ్బు చేసిన అసలు
డబ్బుకు నీవు విసిగి పోకోయ్ !

డబ్బు ఎక్కువ నాకు ఉందని
వొట్టి గొప్పలు చెప్పుకోకోయ్
పూనిఒక గొప్ప బ్యాంకును నీవే
కట్టి అప్పులోళ్లకు చూపవోయ్!

సొంత లాభం కొంత పెంచి
పొరుగువారి దుంప తెంచోయ్
ధనం అంటే ఇంధనం కాదోయ్
అది అసలు వడ్డీ బంధమోయ్ !

వడ్డికై నీవు అణిగి మణిగి
అప్పులోళ్ళను దువ్వవలెనోయ్
నీదు మంచిని వారు యెంచి
మరల వడ్డికి వత్తురోయ్ !