నీతి పద్యాలు:---సంగనభట్ల చిన్న రామ కిష్టయ్య,ధర్మపురి.--మొబైల్: 9908554535.
64. ఆ.వె. ఉన్నవారెపుడును నన్ని దానము జేయ
                తరుగునా ధనమును పెరుగు గాదె
                 చెలమ నీరునెత్త చేరదె మరినీరు
                 రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ.

65. ఆ.వె.  బలము గలిగినంత పక్షియు పోరాడె
                  మగువ రక్షణకును తెగువ జూపె
                 రావణుడిని యాపి రణమొనర్చె జటాయు
                 రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ.

66.ఆ.వె.జయము

పొందుటకునుజతనముచేయుము
              చదవకున్న నెట్లు సారముండు
              గాలియందుపెట్టు ఘన దీపమాగునా
               రమ్య సూక్తులరయు  రామకృష్ణ.