నీతి పద్యాలు:--సంగనభట్ల చిన్న రామ కిష్టయ్య, ధర్మపురి.-మొబైల్: 9908554535.
76.ఆ.వె. తల్లిదండ్రి కనిన తనయులందరెపుడు
               నొక్క తీరు నుండ రుర్విలోన 
               నైదు వేళ్లు జూడ నాకృతి వేరుండు 
               రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ.

77.ఆ.వె.  కొన్ని సమయములును నన్ని మనవి కావు
                యెంత చతురుడైన నిడుములొందు
                నీత పనికిరాదు నేరు పరుగులెత్త
                రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ .

78.ఆ.వె. ఆత్మగౌరవమును ననిశము కలిగుండు
               నీకు పేరు తెచ్చు నిశ్చయముగ
               రామతీర్థ పొందె రమణీయ కీర్తిని
               రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ.