చూడ చిన్నవి గాని...(బాలగేయం):- బెలగాం భీమేశ్వరరావు 9989537835


                     చిటికంత మట్టిలో
                     వేల జీవులు ఉండు
                     నిత్యమవి శ్రమపడుతు
                     నేల గుల్లను జేయు

                     గుల్లయిన నేలలే
                     విత్తులకు శ్రేష్ఠము
                     మొలకలు పుట్టుటకు
                     అగునవి నేస్తము

                     కోట్లాది జీవులు
                     పొలంలో నుండును
                     చూడ చిన్నవి గాని 
                     పెను మేలు చేయును

                     విచక్షణ కోల్పోయి
                     విష తుల్య ఎరువులు
                     వాడితిమ అవియన్ని
                     నాశనం అగునురా

                     నేల మేలును గోరి
                     వి

ష ఎరువులొద్దురా
                     రసాయనాలు వాడి
                     ఉసురు తీయొద్దురా

                     క్రిములు లేని నేల
                     మృత నేల అగునురా
                     పంటలు మనకపుడు
                     మృగ్యమే అగునురా