హాయి:-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 పొద్దుపొద్దునా లేచేసీ
చద్దన్నాలూ తినేసీ
చొక్కాలాగూ ఉతికేసీ
చిరుగులు అన్నీ కుట్టేసీ
చెంబిస్త్రీ చేసేసీ
బాలలందరినీ పోగేసీ
చదువులు అన్నీ చదివేసీ
ఆటలు అన్నీ ఆడేసీ
పాటలు అన్నీ పాడేసీ
హాయిహాయిగా గడిపేద్దాం !!