శివరాత్రి కి ఉపవాసం జాగరణ ఉండటానికి గల శాస్త్రీయ కారణం ఏంటి? ఈ వీడియో లో వీటి వెనుక ఉన్న కొన్ని లాజిక్స్ చెప్తున్నాను అంటుంది రక్షిత సుమ వినండి : మొలక