ఆదిదంపతులై:- జగదీశ్ యామిజాల

 అర్ధనారీశ్వర స్వరూపమై
శక్తి లేనిదే శివుడు లేడు
శివుడు లేనిదే శక్తి లేదని
తమ మహిమలతో
చాటిచెప్పిన వైనాలన్నీ
మానవజాతికి సందేశాలే!!
అర్ధనారీశ్వర శిరస్సున ఉండే
చంద్ర రేఖ ఓ గొప్ప భూషణం!!
ఓ రుషీశ్వరుడికి

అర్ధనారీశ్వర కనులలో 
ఎర్రజీర అదృష్ట చిహ్నం!

కనులలో కరుణ రసం
సకలప్రాణికోటికీ జీవరసం!!
అర్ధనారీశ్వర శరీరంపై 
సుగంధం పూత

సౌభాగ్యానికి చిహ్నం!!
సౌందర్యలహరి

శివానందలహరి
సమ్మిళితమే అర్ధనారీశ్వర
జీవనగీతం!!