భగవంతున్నిఎప్పుడైనాఇలాంటికోరికలు కోరుకున్నారా|శ్రీకాళహస్తీశ్వరశతకం పద్యాన్ని కొండల్ రెడ్డి గారు వినిపిస్తున్నారు : మొలక