పల్లకి.:-ఎడ్ల లక్ష్మి
పల్లకి పల్లకి  పల్లకి
రాజులెక్కిన పల్లకి
రత్నాల పల్లకి 

పల్లకి పల్లకి పల్లకి
బోయలు మోసే పల్లకి
బంగారు పల్లకి

పల్లకి పల్లకి పల్లకి
పెళ్ళివారి పల్లకి
వెండి కుచ్చుల పల్లకి

పల్లకి పల్లకి పల్లకి
దేవుడు ఎక్కే పల్లకి
దేవలోకం పల్లకి

పల్లకి పల్లకి పల్లకి
ఓహో ఓహో పల్లకి
ఒయ్యారి పల్లకి