ఆనంద కేళి ...!!:-----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్:- -హనుమకొండ

 హోలీ అంటే
సంబరమే....!
ఎదురు చూసే
పండుగ దినమే!
అందరికీ ఇది
కోలాహలమే!
ప్రేమకు ఇది
గొప్ప సంకేతమే!
ఆనందానికి మరి
ఇది అవసరమే..!
వళ్ళంతా 
రంగులు చల్లుకోవడం 
అభిమానానికి 
ఆత్మీయతకు సంకేతం !
అభిమానుల మధ్య 
బంధువులమధ్య 
ప్రేమికులమధ్య 
పరస్పర ఆత్మీయతలకు ,
హోలీ ఒక -
హృదయానంద కేళి !
విలువ తెలియకుంటే 
అదిఒక 
అసందర్భ వికృత క్రీడ !!
----------------------------------          -
గమనిక **
కరోనా కాలం ఇది .
రంగులు చల్లుకోకుండా 
భౌతిక దూరం పాటించడమే మేలు 
అందరం ఇది తెలుసుకుంటే చాలు **