తెలుసా ..మీకు ?:-------డా.కె .ఎల్ .వి.ప్రసాద్ ,హన్మకొండ .
వర్షాకాలంలో -
విరివిగాలభించి ,
నోరూరించే ,
నేరేడు పండ్లు 
రుచిచూశారా 
ఎప్పుడయినా ?

నల్లగా నిగనిగలాడే 
' బ్లేక్ బెర్రీ'ని ...
చూశారా ...
ఎప్పుడయినా ?

పెద్దగా -
గుండ్రంగా ఉండేవి ,
కోలగా -
పెద్దగావుండేవి 
అల్లనేరేడు పండ్లు 
తెలుసామీకు ...?

చిన్నగా -గుండ్రంగ 
వుండే ....
చిట్టినేరేడు పండ్లు 
తెలుసా మీకు ...?

ప్రకృతి సిద్దంగా 
లభించే ఈనేరేడు *
సంపూర్ణ....
ఆరోగ్య ప్రధాయిని
అని-తెలుసా మీకు?

నేరేడు పండు--
పోషకాల గని...అని,
రోగ నిరోధిని....అని,
తెలుసా....మీకు...?

నేరేడు పండు
తిని చూడండి,!
నోట్లో వేసు కుంటే ,
ఇట్టే ..కరిగిపోతుందండి !!