మహాశివరాత్రి సందర్బంగా పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు గారి శివతాండవం గేయం కొండల్ రెడ్డి గారు అందిస్తున్నారు వినండి : మొలక