మొదటికే మోసం.:-డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.


 అమరావతి నగర చేరువలోని అడవిలో ఎండు కట్టెలు సేకరించి వాటిని ముక్కలుగా చేసి నగరంలో అమ్మూతూ జీవించే శివయ్య అనే వ్యవసాయ కూలీ ఉండేవాడు.

ఒక రోజు అడవిలో కట్టెలు సేకరిస్తు ఉండగా చేరువలో "రక్షించండి" "కాపాడండి"అన్నపిలుపు విని ఆ దిశగా చేతిలోని గొడ్డలితొ పరుగు తీసాడు శివయ్య.అక్కడ ఎలుగుబంటి ఒకసాధువును తరుముతూ కనిపించింది.చేతిలోని గోడ్డలితో దాన్ని గాయపరిచాడు శివయ్య బెదిరిన ఎలుగుబంటి అడవిలోనికి పరుగుతీసింది."స్వామి భయపడకండి అది గాయపడి వెళ్లిపోయింది.అని తినడానికి ఫలాలు,మంచినీరు ఆసాధువుకు అందించాడు.స్ధిమితపడిన సాధువు"నాయనా నాప్రాణ దాతవు ఏంకావాలో కోరుకో నీకోరిక తప్పక తీరుస్తాను. అన్నాడు."స్వామి నేను ప్రతి దినం ఇలా కష్టపడకుండా నాకుటుంబంతో జీవితాంతం సుఖంగా జీవించే మార్గం ఏదైనా చెప్పండి"అన్నాడు."ఈ రోజు రాత్రి నీకు కలలొ కనిపించే ప్రదేశంలో లోని చెట్టు మొదట్లో బంగారు నాణాలనిధి ఉంటుంది దాన్ని తొవ్వి తీసుకుని సగ భాగం దేవాలయం లోని హుండీలో వేయి, మిగిలిన సగభాంతో నీకుటుంబంతో హాయిగా జీవించు" అని సాధువు దీవించాడు.

"అలాగే స్వామి మొదట నేను పొందిన దానిలో సగ భాగం మాఊరి  మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో యిస్తాను"అన్నాడు శివయ్య.

ఆశీర్వదించి తనదారిన వెళ్లిపొయాడు సాధువు.

ఆరాత్రి శివయ్యకు అడవిలొని చింతల తోపు మధ్య ఉన్న పనస చెట్టు కనిపించింది.మరుదినం గొడ్డలి బదులు గడ్డపార(గునపం)మట్టితీయడానికి పార తీసుకుని,చింతల తోపు మధ్యన ఉన్న పనస చెట్టు మొదట్లొ తొవ్వగా, చాలా బంగారు నాణాలు కనిపించాయి.అవి చూసినశివయ్య క్షణకాలం ఆలొచించి,రెండు బంగారు నాణాలు తీసు కుని యధావిధిగా తొవ్విన చోట మట్టివేసి చదును చేసి, ఆలయం చేరుకుని దేవుని హుండీలో బంగారు నాణం వేసే సరికి రాత్రి సమయం కావడంతో ఇల్లుచేరాడు.

"ఏదోనిధి తెస్తాను అన్నారుగా  చేతులు ఊపుకుంటూ వచ్చారే"అంది శివయ్యభార్య ఉమ.

"ఓసి పిచ్చిదాన మొత్తం తీసుకుంటే సగం దేవునికి ఇవ్వాలి.అందుకే మొదట నేను పొందిన దానిలో సగ భాగం దేవునికి ఇస్తాను అని సాధువుతో చెప్పాను.మొదట నేను పొందిన దానిలో సగం దేవుని భాగం ఇచ్చాను, రేపు  మరోసారి పొందే భాగంలో దేవునికి భాగం ఇవ్వనవసరం లేదుగా " అన్నాడు శివయ్య."ఎంత తెలివైనవారండి మీరు "అన్నది శివయ్యభార్య.

తెల్లవారుతూనే అడవిలోనికి వెళ్లిన శివయ్యకు పనసచెట్టు మొదట్లో పెద్ద గోతి కనిపించింది. ఆహా దేవుని నేను మోసగిద్దాము అనుకుంటే నన్ను ఎవరో మోసగించారే! చెరపకురా చెడేవు అని పెద్దలు ఏనాడో చెప్పారుకదా! మొదటికే మోసం వచ్చింది అనుకుంటూ ఇంటి దారి పట్టాడు.