గండి...!!:-- కె.ఎల్వీ
మనిషికొక్క గ్రూపు ,
గ్రూపునిండా 
పెద్ద గుంపు ,
అడగ కుండానే 
అందులో ,
అందరికీ ...
చోటు వచ్చేస్తుంది !

గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ,
గ్రూపులో చేరిస్తే ...
వ ళ్లు మండిపోయి 
వెంటనే వాకౌట్ (లెఫ్ట్ )*

గ్రూపు నిర్మాత ..
ఎరిగున్నవాడయితే ,
మొహమాటానికొక 
థాంక్ యు సర్ ..
మెసేజ్ ....పంపుడు !

ఈ డజన్ల కొద్దీ 
జమ అయిన గ్రూపులు ,
పంపించే ..చెత్త 
టన్నులకొద్దీ చేరి ,
అసలు మెసేజిలకి గండి !!

మొహమాటం గ్రూపులతో 
మొహం మొత్తి ...
మొబైల్ నే ...
నేలకేసి కొట్టాలన్నంత కొపం ,
ఆపని చేయలేక ..
మనల్ని మనం 
కాసేపు తిట్టుకుని,
చేసేది లేక 
'లెఫ్ట్ 'మార్గాన్నే 
ఎంచుకోడం 
మంచి మార్గం 
అనిపిస్తుంటుంది !!