ఎక్కడికి:-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 పాపా పాపా ఎక్కడికీ
అక్కాతోటీ ఆటకీ
పాపా పాపా ఎక్కడికీ
చెల్లీతోటీ పాటకీ
పాపా పాపా ఎక్కడికీ
నేస్తంతోటీ ఈతకీ
పాపా పాపా ఎక్కడికీ
అవ్వతోటీ అక్కడికీ
పాపా పాపా ఎక్కడికీ
తాతాతోటీ నడకాకీ
పాపా పాపా ఎక్కడికీ
మామాతోటీ మార్కెట్టుకీ
పాపా పాపా ఎక్కడికీ
అట్లా ఇట్లా ఇక్కడికే !!