నానీలు ..!! (హోలీ):- డా.కె.ఎల్వీ. హన్మకొండ .
రంగులు చల్లి -
చెయ్యిచాపితే ,
సిగ్గుతో వసంతం 
తలదించుకుంది  !!
-------------------------
ప్రేమలూ -
అభిమానాలూ లేవు!
రంగులతో కుమ్ము కున్నయ్,
రాక్షస ముఖాలు....!!
-------------------------------‐--
హోలీ రంగు-
ఆమె ఎదపై చిమ్మిన్ది!
అప్పటికే ఆమె -
అతనిదయింది ...!!
------------------------------------
ఆనందం-
పెన్చేది కావాలి  'హోలీ'
విషాదాన్ని పంచేది
కాకూడదు ఈ కేళి..!!
------------------------------------