ఆదిమ మెదడు కు తేలికగా అందరినీ రంగుశబ్దం !?ప్రతాప్ కౌటిళ్యా MSc Bio-chem Mtech Biotech-8309529273

 కలర్స్ దృష్టి నాడుల ద్వారా ప్రయాణించిన సమాచారం చివరికి మెదడుకు చేరుతుంది. దృష్టికి సంబంధించిన 28 ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ లో లెర్నింగ్ లో కంప్లీట్ కన్ఫ్యూజన్లో పడి బ్రెయిన్ లో పూర్తిగా బలహీనపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రంగుల ప్రపంచం లో నుంచి పొందిన సమాచారం దిష్టి ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ లో కన్ఫ్యూజన్ కు గురై కలర్స్ ద్వారా మనం నేర్చుకునే అంశాలు తేలికగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం తగ్గుతుంది అన్నది ఒక భావన.
 శబ్దం ద్వారా సమాచారం వినికిడి నాడీ గుండా మెదడుకు చేరి ఆ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ కంప్లీట్ కన్ఫ్యూజన్లో పడే అవకాశం ఎక్కువ వినడం ద్వారా నేర్చుకునే అంశాలు అంత ఎక్కువగా మెదడులో ప్రాసెసింగ్ చేయబడక ఆలస్యంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం. అందుకుఆదిమ మెదడు
తాను నేర్చుకునే అంశాలు రంగుల ద్వారా గాని వినికిడి ద్వారా కానీ ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు.
కేవలం మెదడు స్వయంగా సెల్ఫ్ కాన్సియస్నెస్ నుంచి ఉద్భవించిన ఆలోచనల ద్వారా మాత్రమే ఎక్కువగా నేర్చుకునేది acquiring నాలెడ్జ్ అంతా బ్రెయిన్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ వల్లనే జరిగేది. కలర్ ప్రపంచాన్ని సమాచారాన్ని కలర్స్ ద్వారా నేర్చుకో లేము అని ఆదిమ మెదడు మనకు చెప్తుంది. బ్రెయిన్ కు కలర్స్ శబ్దం ప్రిమిటివ్ క్యారెక్టర్స్ కావు అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే. వాటి ద్వారా నేర్చుకునే దాని కన్నా గుడ్డివారు చెవిటి వారు మనకంటే ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. వాళ్లకు కలర్స్ గాని సౌండ్ గాని మానసిక అంశాలు కావు మానసిక అంశాలు కానీ కలర్స్ శబ్దాలు వారి మెదడు సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ద్వారా మాత్రమే జాగృతమై స్వయం లెర్నింగ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా వారు నేర్చుకునే విధానం ఎవాల్వ్ అవుతుంది కలర్స్ సౌండ్స్ వాటి ద్వారా బ్రెయిన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెసింగ్ అడ్వాన్సు క్యారెక్టర్ కాదు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కలర్స్ సౌండ్స్ మెదడు యొక్క మానసిక అంశాలు కావు అడ్వాన్సు టూల్స్ మాత్రమే.
Pratapkoutilya
Lecturer in Bio-Chem
8309529273