సూక్తి సౌరభము-16:-డాక్టర్. కొండబత్తినిరవీందర్-- కోరుట్ల: జిల్లా:జగిత్యాల-9948089819

 రగడ చేయ వద్దు,జగతిని పరుల సొ
మ్మునుకలలనయినను ముట్టవద్దు
పొగరు తనము మాను ,సొగసుగ
బ్రతుకు సు
మ్ము,దినదినము రహిని పొసగె దవుర