బట్టీ పట్టకుండా... .ఎక్కాలను ఆట ద్వారా సులభంగా ఇలా నేర్చుకోవచ్చు. అని ప్రాథమిక పాఠశాల, గురువారెడ్డిపాలెం, సంతనూతలపాడు, ప్రకాశం జిల్లా విద్యార్థి.. 3వ తరగతి విద్యార్థిని నిరూపించింది. మద్దిరాల శ్రీనివాసులు, టీచర్, కవి.