స్ఫూర్తి -- శక్తి..... కందాలు:-రామానుజం. ప.జేబులో : 8500630543.
86)
గురువే  దైవముగ  తలచి  ,
గురు మార్గా లనుసరించి, గుణసాధనతోన్ ;
గురు  పూజను  సేయగదే  ,
గురు  పల్కులు  వేదతుల్యము
                                  గదా  ! తెలియన్   !!
87)
పరమోన్నతు  లెంపికతో  ,
కారడవుల, పర్ణశాల, వాగుల  చెంతన్  ;
గురుకులము లలో  విద్యలు  ,
పరమ   పవిత్రము  ;
                  సుబోధిత ములై  యుండెన్  !!

88)
ఛాత్రులు  గురులకు   సేవలు  ,
మిత్రులుగా కలసి చేయు మంత్రో చ్ఛరణన్ ;
రాత్రియు  , పగలును  , వారలె 
ఆతిధ్యము   సేకరించి  ,  అర్పించ వలెన్  !!

89)
పలు  విద్యలు  నేర్పించిన్  ,
పలు శాస్త్రములన్, సుబోధ గావించుచునే ;
పలు  పర్యటనలు  చేయుచు  ,
తెలిపెడి వారు తమ శక్తి ,సామర్థ్యములన్  !!

90)
అందరు  తెలియగ  వలెనే  ,
ఆదరణా భిమతములను,అంచన వేయన్ ;
సాధన  చేసియు  , ఔషధ
విద్యలు,అనుపానములను
                                ప్రేమతొ  నిచుటన్  !!