స్ఫూర్తి -- శక్తి..... కందాలు:- రామానుజం. ప.-- జేబులో : 8500630543 .
 17)
గంగకు   వొడ్డున  వుండెను  ,
గంగాధరుడు పరమేశ్వరాలయ  మిచటన్  ,
నగరాజ  తనయి   కూడా
జగమును  కాపాడ  అన్నపూర్ణగ  వెలసెన్  !!
18)
భారత   జాతికి   వెలుగై  ,
నిరతము ప్రవహించు' గంగ 'నదియును గలదే ;
చేరును  గంగలొ  '  యమునా '
' సరస్వతి 'యు గూడ  కాశికాపురి  దరినిన్  !!
19)
తర్పణ  లిత్తురు ,  పెద్దల
గుర్తుగ  ,  భక్తితొ,  త్రివేణి  కలసిన   చోటన్  ;
కర్మలు  జరుగును  మృత్యుల
తీరము నందున్న' ఘాట్ల',నిత్యము గూడన్  !!
20)
పావని   గంగా  మాతా  !
నీ  వుదకము  నెన్నినాళ్ళు  నైనను  శుధ్ధం  !
నిల్వను   జేసియు   పాత్రల  ,
దేవుని  పూజకు ; మృతునికి, శుద్ధికి  వాడున్ !!