ఔ మల్ల!:-- బాలవర్ధిరాజు మల్లారం :871 2971 999

 నా సిన్నప్పుడు 
నా సోపతిగాల్లు ఎవలంటే
కొంపెల్లి రామయ్య,  కొంపెల్లి ( బంగు లోల్ల) మల్లయ్య ,కొంపెల్లి రాములు,
కొమ్ము దేవయ్య, 
మల్లారం లచ్చిరాజం, మల్లారం లచ్చయ్య, ఎస్.దేవయ్య గొర్రె లాలయ్య( గిప్పుడు బాబు),
గొర్రె శెంకరి, మద్దిరాల సత్తెనారాయన,
బద్దమొల్ల ఎంకన్న, 
సామ నర్సిమ్మ రెడ్డి,
తీపిరెడ్డి నర్సిమ్మ రెడ్డి .
గీల్లతో బగ్గ కల్సి మెల్సి 
ఉండేటోన్ని. అందరితో ఆటలు ఆడేటోన్ని
అటెన్క 
ఇంక శానా మంది తోని  సోపతి జేసిన. మంచోల్లతోని
సోపతి జేసుడంటే  
నాకు బగ్గిట్టం.
సోపతి లేని బతుకుల 
మజా ఉండదు.
ఔ మల్ల!