కరోనా గేయం: -బర్మా సాయికిరణ్-9వ, తరగతి-ZPHS గుర్రాలగొంది -జిల్లా సిద్దిపేట-చరవాణి 9704865816
కరోనేమొ వచ్చింది 
కలకలము రేపుతుంది 
ఎటు చూసిన కరోన
ఎదురుపడును కరోన
టీవి పెడితె కరోన
పేపరుజూస్తెకరోన
ఎవరినోట విన్నను
కరోన మాట యుండెను 
పక్కవారిఇండ్లకెళితె 
రానివ్వరుకరోన
స్నేహితులను కలుస్తమంటె
తల్లిదండ్రులు వద్దంటారు.
బడుల కెళ్లి చదువుకుంటే
బందుపెట్టిరి కరోన 
శాస్త్రజ్ఞులు కష్టపడి
కనిపెట్టిరి మందును
నీ ఆటలు సాగవు
నిన్ను సాగనంపుతాము
మూతిమాస్కు పెట్టుకొని 
నీ మూతి మూస్తము
దూర దూరముంటము
నిన్ను దూరము పంపుతాము
పారిపోవె కరోన 
పాతి పెడుతముకరోనా!