ముందుచూపు :-- పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి-అత్తాపూర్ హైదరాబాద్...9110784502
ముందుచూపుగల వారి 
జీవితాలు వడ్డించిన విస్తర్లు 
సుఖశాంతుల 
సుందర నందనవనాలు 
అదే ముందుచూపు 
కరువైన కుటుంబాలు 
విధి వక్రించి వీధినపడి 
ఆకలితో అప్పులతో 
అలమటిస్తుంటాయి 

ముందుచూపున్న 
కొందరి జీవితాలు 
ఖరీదైన బ్యాంకుఖాతాలు 
అదే ముందుచూపులేని 
కొందరు జీవితాలు
విధి వ్రాసిన విషాదగీతాలు

ముందుచూపున్న 
జీవితం తాజాహోటల్లో
పసందైన విందుభోజనమే
ముందుచూపులేని 
జీవితం అగమ్యగోచరమే
అంధకార బంధురమే

ముందుచూ

పున్న 
ప్రతిఇంటా...పారు పన్నీరు 
ముందుచూపు కరువైన 
ప్రతికంటా...కారు కన్నీరు

ముందుచూపున్న 
ప్రతిఇంటా...ఆనందపు అలలే 
ముందుచూపు కరువైన
ప్రతికంటా...కన్నీటికలలే